สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก
กรมสรรพากร
สมาคมวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1. ก่อสร้างอาคารเรียน 234 ล. โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
2. ก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
3. ก่อสร้างตึก กันตวรรณ อพาร์ทเม้นท์
4. ก่อสร้างตึก TSL อพาร์ทเม้นท์